سخن روز /
تصویب اصلاحیه آیین نامه در مورخ 25/9/1397 در هیأت وزیران و ابلاغ آن برای اجرا در تاریخ 4/10/1397توسط معاون اول رئیس جمهور
*تصویب اصلاحیه آیین نامه در مورخ 25/9/1397 در هیأت وزیران و ابلاغ آن برای اجرا در تاریخ 4/10/1397توسط معاون اول رئیس جمهور
*عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی کشور
*اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی و تخصصی شدن سازمان کار نظام صنفی کشاورزی در قالب اتحادیه صنفی کشاورزی هفتگانه واتاق اصناف در سطح شهرستان وکشور
* پیش بینی جایگاه نظارتی مناسب درون ساختاری نظام صنفی کشاورزی و ساختار حاکمیتی متولی آن در سطوح مختلف تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
*پیش بینی جایگاه قدرتمند برای حضور فعال نظام صنفی کشاورزی در مدیریت بخش کشاورزی از جمله اعمال نظارت فنی و تخصصی بر روند تولید محصولات سالم
*ارتقا کمی و کیفی جایگاه شاغلین و فعالان بخش کشاورزی و نظم بخشی و اعتبار بخشی به مشاغل این بخش
*شفاف سازی منابع مالی نظام صنفی کشاورزی
* تسهیل در برگزاری مجامع عمومی و انتخابات
*تبدیل پروانه فعالیت به پروانه کسب
*ثبت اتحادیه های صنفی کشاورزی واتاق اصنافد بر اساس قانون تجارت
ماده 27- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، اساسنامه های الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی که مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره و هیئت رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید. اساسنامه های مذکور پس از تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا در اختیار ساختار نظام صنفی کشاورزی قرار می گیرد. تا زمان ابلاغ این اساسنامه ها، اساسنامه های موجود لازم الاجرا است.
اقدامات عملی در راستای ماده 27 اصلاحیه آیین نامه برای استقرار ساختار جدید
*تشکیل کمیته راهبری وکمیته اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی(مشترک با نظام صنفی کشور)
*تشکیل کارگروه تدوین اساسنامه ها ودستورالعمل های اجرایی(مشترک با نظام صنفی کشور)
*تدوین اساسنانه اتحادیه های صنفی کشاورزی، اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان و ایران
*تدوین دستورالعمل های اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی 12 مورد
*تشکیل هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی و استقرار دبیرخانه هیات عالی نظارت
*تشکیل کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان(در حال برنامه ریزی)
*بررسی اساسنامه ها ودستورالعمل های اجرایی توسط نمایندگان وزرا در دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت ارائه به وزیران عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشور(طبق نوبت در جلسات کمیته تخصصی نمایندگگان وزرا در حال انجام است)
*برنامه ریزی برگزاری جلسات توجیه وتبیین اصلاحیه آیین نامه برای معاونین، رؤسای سازمانها، مدیران و کارگزاران ملی و استانی نظام های صنفی کشاورزی
*سازماندهی وتشکیل ساختار جدید در قالب اتحادیه واتاق اصناف به صورت پایلوت در 20 شهرستان به صورت پایلوت در سال1398

معاونت توسعه تعاونی ها،تشکل ها ونظام بهره برداری
دفتر ساماندهی صنوف وتشکل های مردم نهاد
1399/10/21
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
Powered by DorsaPortal