سخن روز /
فهرست مناقصات و مزایده ها

فهرست مناقصات و مزایدات

 در تاریخ29/4/1402مناقصه اجرای دیوار کشی محوطه شرکت تعاونی تولید بهاران بروجرد از طریق ثبت در سامانه ستاد و دعوت از پیمانکاران دارای صلاحیت انجام پذیرفت .   این مناقصه 9 شرکت کننده به شرح ذیل داشت :

1-عمران تهویه افلاک

2-کهربای افلاک ساز 

3-کهن دژ

4-پویا ساخت

5-شهراب راه دلفان

6-کاوش کار

7-آبگینه فولاد پاسارگاد

8-آرکادژ

9-بستر سازان افلاک

که در نهایت شرکت عمران تهویه افلاک به عنوان برنده براساس اولویت قیمت پایین به عنوان برنده اعلام شد .

جزییات اجرایی

1-100متر طول دیوار کشی محوطه انبار

2-پی کنی 50سانتی متر

3-سنگ کاری 50سانتی متر 

4-کرسی چینی 50سانتی متر 

5-عایق کاری روی کرسی چینی (قیر گونی )

6-اجرای دیوار بلوکی کف پر

7-نماکاری با سنگ ازاره دوتیشه به ارتفاع 40سانتی متر 

8-حسن انجام کار پروژه بمبلغ 5درصد قرارداد به مدت یک سال شمسی از زمان تحویل پروژه می باشد

9-پیشنهاد قیمت پروژه بر اساس متر طول دیوار ،به صورت مقطوع و به صورت سر جمع میباشد .قیمت فاقد هرگونه اضافه پرداخت می باشد./

10-کسورات قانونی بیمه و مالیات طبق قانون محاسبه و توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد .

11-مالیت برارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد .

12-خرید کلیه مصالح دستمزد،حمل واجراو...به عهده پیمانکار میباشد . استفاده از مصالح استاندارد و باکیفیت الزامی است.

13-پیمانکار موظف است پس از بازدید از محل اجرای پروژهو در نظر گرفتن آب،برق و نیروی انسانی ماهر و فنی برابر بندهای فوق قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید.

14-نقشه و جزییات اجرایی و فنی پروژه مقدم بر سایر دستورالعمل هاست.

15-داشتن گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده الزامی است .

آدرس لینک

https://eproc.setadiran.ir/eproc/supplierResponses.do

 

 در تاریخ9/3/1402محوطه سازی (آسفالت)محوطه انبار 250تنی مومن آباد از طریق ثبت در سامانه ستاد و دعوت از پیمانکاران دارای صلاحیت انجام پذیرفت .این مناقصه سه شرکت کننده به شرح ذیل داشت :

1-فجر سازان پادمیرا

2-آماد بتن پیشتاز

3-فرم سازان پاسارگاد

که در نهایت شرکت فجر سازان پادمیرا به عنوان برنده براساس اولویت قیمت پایین به عنوان برنده اعلام شد .

در ابتدا مقرر گردید 477متر مربع آسفالت شود که بعد از تشکیل کمیته فنی 630متر مربع در دستور کار قرار گرفت .

جزییات اجرایی

25تا30خاکبرداریcm

2-حمل تراکم و تسبیط سابگرید

3-اجرای ساب بیس

4-اجرای بیس

5-اجرای اندود قیر نفوذی پریمکت

6-اجرای لایه آسفالتی

7-آزمایش تراکم در هر مرحله

8-حسن انجام کار پروژه بمبلغ 5درصد قرارداد به مدت یک سال شمسی از زمان تحویل پروژه می باشد

9-پیشنهاد قیمت پروژه بر اساس متر مربع آسفالت ،به صورت مقطوع و به صورت سر جمع میباشد .قیمت فاقد هرگونه اضافه پرداخت می باشد./

10-کسورات قانونی بیمه و مالیات طبق قانون محاسبه و توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد .

11-مالیت برارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد .

12-خرید کلیه مصالح دستمزد،حمل واجراو...به عهده پیمانکار میباشد . استفاده از مصالح استاندارد و باکیفیت الزامی است.

13-پیمانکار موظف است پس از بازدید از محل اجرای پروژهو در نظر گرفتن آب،برق و نیروی انسانی ماهر و فنی برابر بندهای فوق قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید.

14-نقشه و جزییات اجرایی و فنی پروژه مقدم بر سایر دستورالعمل هاست.

15-داشتن گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده الزامی است .

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/02
تعداد بازدید:
272
Powered by DorsaPortal