سخن روز /
وظایف و ماموریت های سازمان

وظایف حاکمیتی:
وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قبال شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی به چهار حوزه تقسیم می گردد:
 
الف) وظایف سیاست گذاری:
در امور سـازماندهی، سامانـدهی، کارآمد سـازی و ارتـقاء سطـح توانمـندی های تخـصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی و مدیریتی تعاونی های روستایی و کشاورزی.
 
ب) وظایف هدایتی:
آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.
ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها.
تعلیم وتربیت نیروی انسانی مورد نیازسازمان وتعاونی ها.
ارائه خدمات فرهنگی به اعضاء، کارکنان و مدیران تعاونی ها.
 
ج) وظایف حمایتی:
حمایت های حقوقی، فنی و تخصصی، مالی، اعتباری (تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امور مطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع ازمنافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی درسطوح ملی، استانی و شهرستانی.
 
د) وظایف نظارتی:
نظارت و حسابرسی مستمر تعاونی ها و اتحادیه های سراسری، استانی و شهرستانی.
 
 وظایف تصدی گری سازمان واگذار شده به شبکه:

1- تهیه و توزیع نهاده ها ( کود ، بذر ، سم ، نهال و...) و ماشین آلات کشاورزی.
2- خرید، جمع آوری، نگهداری و فروش محصولات کشاورزی و نیز سایر محصولات تولیدی شرکت ها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی.
3- ایجاد تاسیسات نگهداری ( انبار، سردخانه و...) ، صنایع تبدیلی و نمایشگاه های محصولات کشاورزی.
4- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز تعاونی ها واتحادیه ها (ایجاد صندوق بازنشستگی ، تعمیرگاه های ثابت و سیار، ماشین آلات ، ایجاد واحدهای اعتباری ، تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی ، ایجاد سیستم حمل و نقل و ...)
5- تهیه، تولید ، توزیع و فروش کالاهای مصرفی روستائیان و کشاورزان.
6- انجام خدمات فنی جهت تهیه طرح های تولیدی.
7- برگزاری دوره های آموزشی اعضا و ارکان تعاونی ها و اتحادیه ها.
8- ایجاد تاسیسات و ساختمان های اداری مورد نیاز تعاونی ها و اتحادیه ها.

وظایف شبکه تعاونی ها و تشکل ها

1- خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضاء
2- انجام عملیات جمع آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی ، حمل و نقل
3- بازار یابی ، ایجاد مراکز و بازارچه عرضه محصولات تولیدی اعضاء
4- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء
5- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری و ایجاد مجتمع های تولیدی
6- تهیه و تامین و توزیع انواع نهاده های کشاورزی
7- ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی ،مراکز ذخیره سازی محصولات کشاورزی
8- برگزاری نمایشگاه جهت معرفی وبازار یابی وصادرات محصولات کشاورزی درداخل و خارج از کشور
9- فراهم نمودن وسایل توسعه و ترویج تعاون و آموزش حرفه ای اعضاء
10- تامین تسهیلات، عقد قرارداد و قبول نمایندگی موسسات بیمه و سایر موسسات مالی و بانکها
11- ایجاد رابطه با موسسات جهانی تعاون در چارچوب قوانین و مقررات کشور
12- برگزاری دوره های آموزشی وتخصصی برای ارکان واعضاء تعاونی ها
13- تأمین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضاء با همکاری سازمان های مربوطه


انجام عملیات زیربنائی کشاورزی

1- ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای زراعی ،باغی ،دامی و تاسیسات مورد نیاز
2- انجام هرگونه معاملات جهت تأمین نیازها ی نهاده ای و معیشتی اعضاء
3- انجام خدمات فنی و مشاوره ای به منظور تهیه و اجرای طرح های فنی و تولیدی

وضعیت موجود شبکه

1- تعداد 2853 شرکت تعاونی روستائی با 331 اتحادیه استانی و شهرستانی و 4435436 نفر عضو
2- تعداد 1997 شرکت تعاونی کشاورزی با102 اتحادیه استانی و شهرستانی و 1027574 نفر عضو
3- تعداد 324 شرکت تعاونی زنان روستائی در سطح استانها و شهرستانها با 63383 نفر عضو
4- تعداد 1336 شرکت تعاونی تولید با 59 اتحادیه استانی و شهرستانی و 371664 نفر عضو
5 – تعداد 12 اتحادیه ملی ، 492 اتحادیه استانی و شهرستانی 6510 شرکت تعاونی
6- تعداد 29 شرکت سهامی زراعی ثبت شده
7- تعداد 387 نظام صنفی کشاورزی شهرستان و 32 نظام صنفی کشاورزی استانی
8- تعداد 355000 عضو نظام صنفی و 160000 صدور پروانه فعالیت نظام صنفی
9- تعداد 320 انجمن خبرگان کشاورزی در شهرستان ها و 32 کانون خبرگان کشاورزی در استانها
10- تعداد 241 انجمن هماهنگی و حمایتی در شهرستان ها و 29 کانون هماهنگی و حمایتی در استانها
11- تعداد 1403 تشکل و انجمن تخصصی کشاورزی

اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1- تربیت انسانهای باتفکر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا
2- آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستایی
3- تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی
4- توسعه کمی وکیفی شبکه تعاونیها وتهیه استانداردها وشاخص های توسعه ای آموزشی
5- تدوین وبازنگری اساسنامه ، دستورالعمل ها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه
6- تدوین تقویم سالیانه آموزشی وهمکاری وهمگامی با سایردستگاههای آموزشی برای گسترش دانش وارتقاء مهارت های علمی وکاربردی درسطح جامعه روستایی تعاونگر
7- برپایی وتشکیل نمایشگاه ها، کارگاه های آموزشی ، سمینارهای آموزشی وترویجی برای اعضاء وارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی
8- ترتیب مسابقات علمی و آموزشی و اعطای جوایز به نفرات ممتاز شبکه تعاونی روستایی
9- ایجاد ارتباط و قبول عضویت درسازمانهای بین المللی ومنطقه ای شبکه تعاونیها و استفاده بهینه ازفرصت های جامعه بین الملل برای اعزام کارآموز به خارج ازکشور و یا دعوت از استاتید خارجی برای گسترش دانش درسطح شبکه تعاون روستائی


اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1- توانمند سازی اعضاء وارکان شرکتهای تعاون روستایی وکشاورزی واتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانهای توسعه یافته وخردپذیر
2- تدوین واصلاح قوانین ومقررات برای تسهیل درگردش کار
3- توسعه وتقویت عملیات مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی وخدماتی درروستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون
4- تأمین وتدارک عوامل پیشرفت ، تقویت وتوسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات وفرآوری وتبدیل وتکمیل این روند برای جلوگیری ازضایعات محصولات ، ضرر وزیان کشاورزان عضو
5- تقویت واصلاح وبهبود سیستم حمل ونقل برای انتقال محصولات کشاورزی وبهینه سازی این صنعت
6- تهیه وتولید وفروش نهاده های کشاورزی ( کود، سم و...) وماشین آلات ولوازم حرفه ای مورد نیاز اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی واعضاء آنها
7- ارائه تسهیلات بانکی واعتباری وتشکیل شرکتهای اعتباری خرد درسطح روستا وقبول عاملیت بانک کشاورزی توسط تعاونیها
8- ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه وارائه راهکارهای جدید برای شرکت درپویایی بخش وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست


اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1- مراقبت ونظارت مستمر وحسابرسی شرکتها واتحادیه های شبکه تعاون روستایی
2- ارزیابی مستمرشرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی واتحادیه های مربوط وارائه تصویر وضعیت های موجود آنان برای پویایی واستمرار حیات شرکتها
3- تهیه وتنظیم مستمرگزارش فعالیتهای انجام شده ماهیانه، سه ماهه ، ششماهه وسالیانه درشبکه تعاون روستایی وسازمان
4- تهیه وتنظیم ترازنامه مالی وحساب سود وزیان سالیانه سازمان وشبکه تعاون روستایی برای تسلیم به بازرسان ومقامات ومجامع مورد نیاز درمجامع عمومی
5- ایجاد مدیریت های حقوقی وبازرسی وخرید وفروش ، کالاهای مصرفی ومالی واداری وحراست وحسابرسی ودفتر فنی وخدمات کشاورزی برای ایفای نقش نظارتی درسطح سازمان وشبکه گسترده تعاون روستایی
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/29
تعداد بازدید:
1246
Powered by DorsaPortal