سخن روز /
فهرست مجوزهای اعطایی

فهرست مجوز اعطایی توسط سازمان تعاون روستایی


ردیف

موضوع مجوز

تاریخ درخواست

شماره درخواست

تاریخ مجوز

شماره مجوز

اعتبار مجوز

1

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی رومشکان

09/06/1401

3173/342/26/205

22/06/1401

13665/401/342

4 ماه

2

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروران سلسله

07/10/1401

5464/342/26/205

12/10/1401

24268/401/342

4 ماه

3

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی گلخانه داران استان

11/11/1401

6112/342/26/205

17/11/1401

27669/401/342

4 ماه

4

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی کوهدشت( زعفران کاران)

10/12/1401

6599/342/26/205

14/12/1401

30391/401/342

4 ماه

5

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی کوهدشت

07/04/1400

1702/342/3/26/205

13/04/1400

9435/400/342

4 ماه

6

تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی دام سبک شهرستان رومشکان

18/06/1400

3010/342/3/26/205

22/06/1400

14951/400/342

4 ماه

7

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی دام سبک شول آباد

04/11/1400

5626/342/3/26/205

08/11/1400

31209/3/400/342

4 ماه

8

تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروران شهرستان ازنا

20/08/1400

4060/342/3/26/205

29/08/1400

21516/400/342

4 ماه

9

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران الیگودرز

20/06/1399

2876/611/26/205

31/06/1399

18394/99/342

4 ماه

10

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران پیر امام

06/11/1400

5688/342/3/26/205

17/11/1400

31207/400/342

4 ماه

11

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی وآبخیزداری چگنی

24/07/1396

2383/342/3/26/205

29/09/1396

9615495

4 ماه

12

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی وآبخیزداری رومشکان

23/12/1396

4552/3423/26/205

20/01/1397

97695/342

4 ماه

13

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی انارکاران کوهدشت

09/07/1397

3188/342/3/26/205

14/07/1397

18929/97/342

4 ماه

14

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی آویشن خرم آباد

29/04/1398

2182/342/3/26/205

30/04/1398

10093/98/342

4 ماه

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
34
Powered by DorsaPortal