سخن روز /
صورتجلسه اعضای کمیته ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 93/7/2
صورتجلسه

 پیرو دعوتنامه شماره 24840مورخ 3/5/91 دفتر حقوقی و بازرسی اعضای کمیته ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع آئین نامه پیگیری و مبارزه با رشوه مصوب هیات وزیران  و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 27/4/85 در دفتر معاونت اداری و مالی سازمان تشکیل و ضمن بحث پیرامون چگونگی اجرای قانون سلامت اداری و مبارزه با رشوه که اخیرا طی نامه شماره 211/4/91 مورخ 28/3/91 توسط دفتر امور مجامع ابلاغ گردیده به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

الف : به منظور تاکید در اجرای ماده 3 قانون ارتقاء سلامت اداری قوانین و مقررات ذیل در قسمت پورتال سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعلام مدیریت حقوقی به روابط عمومی به اطلاع عموم مردم رسانده شود .

1-    اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(مصوب بهمن و اسفند 1348 )

2-     قانون شرکتهای تعاونی (مصوب 16/3/50 و اصلاحات بعدی )

3-     آئین نامه اجرایی حسابرسی قانون شرکتهای تعاونی

4-     قانون خرید تضمینی (مصوب 1368 و اصلاحیه بعدی )

5-     قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی (مصوب 3/2/52)

6-     اساسنامه شرکت های سهامی زراعی

7-     قانون تعاونی نمودن و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی (مصوب 24/12/49)

8-     آئین نامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی

9-     اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی روستایی

10- اساسنامه تمام اتحادیه های  استانی ،شهرستانی ،روستایی

11- ماده 12 قانون معافیتهای  مالیات ارزش افزوده (مصوب هفدهم اردیبهشت 1387 )

12- ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم( مصوب 28 اسفند 1345 و اصلاحیه های بعدی )

13- ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم

14- آئین نامه های سه گانه تعاونی ها

15- آئین نامه های اجرایی  نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 13/3/1387 )

16- اساسنامه نظام صنفی شهرستان ،استان و مراکز

ب: با توجه به عدم ابلاغ آئین نامه قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در رابطه با تبصره دوم ماده سوم ،به امور مالی اعلام گردد ظرفیت ها و مقدمات بند ب ماده مزبور آماده نمایند

ج :ماده پنجم قانون اخیرالذکر به کلیه پرنسل سازمان مرکزی ابلاغ گردد.


1399/10/21
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:3 :3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal